Verkoopsvoorwaarden 2017-08-08T15:25:05+00:00

VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Al onze goederen zijn te bezichtigen op onze hoofdzetel te Antwerpseweg 228, 2340 Vlimmeren alvorens levering. Bestelde goederen via de webshop vallen dus niet onder verkoop op afstand en geven geen recht tot gratis retourzending. Partijen houden geen rekening met de algemene voorwaarden gedrukt op de documenten van de cliënt.

2. Bij alle producten staat de vermelding van aantallen en gewichten per m² of per stuk, deze zijn ons door de leverancier of fabrikant opgegeven. Deze hanteren wij om de prijzen te berekenen. Bij gevolg zijn wij ook niet aansprakelijk indien deze vermeldingen ons foutief zijn doorgegeven door de leverancier of fabrikant.

3. Behoudens andersluidende schriftelijke en uitdrukkelijke vermelding de vermelde leveringstermijnen niet bindend en zij worden slechts ter inlichting vermeld. De levering geschiedt normaliter in onze onderneming. De verzending van de goederen geschiedt steeds op het risico van de cliënt, welke de bijzondere leveringsvoorwaarden ook mogen zijn. Zo de levering van het materiaal, wegens overmacht niet tijdig kan uitgevoerd worden, is de onderneming nooit aansprakelijk. Geenszins kan aanleiding gegeven worden tot vernietiging van de overeenkomst, zonder het akkoord van onze onderneming of tot schadevergoeding en intresten van welke aard ook.

4. De waarborg op goederen en materialen is beperkt tot de waarborg welke de fabrikant of leverancier van de goederen en materialen aan de onderneming verstrekte en kan nooit verder gaan dan de eenvoudige vervanging van de als gebrekkig erkende producten, met uitsluiting van elke andere vergoeding.

5. Maatwerkbestellingen worden pas uitgevoerd na ontvangst van voorschot, dewelke ook geldt als bevestiging van de bestelling, Maatwerken worden volledig gefactureerd na aankomst op ons depot. De cliënt erkent, zelf of zijn aangestelde, op de hoogte te zijn van plaatsing en gebruik van de door hem bestelde materialen. Maatwerken die niet tijdig worden afgehaald, zullen een opslagkost worden aangerekend van 2% van het totaal bedrag per begonnen maand.

6. Elke factuur zal als aanvaard worden beschouwd bij ontstentenis van schriftelijke aangetekende en precieze klacht binnen de 8 dagen na ontvangst ervan. Elke klacht betreffende een levering dient te geschieden per aangetekende brief binnen de 48 uren vermeld op de leveringsbon. In geval van slechte levering beperkt de verantwoordelijkheid van de onderneming zich tot vervanging van het gedeelte van de levering die het voorwerp uitmaakt van de klacht. Wat ook de gevolgen kunnen zijn van de slechte levering, deze zullen nooit recht geven op een eis tot schadevergoeding. De geleverde materialen dienen in goede staat bewaard te blijven en blijven onze eigendom zolang het volledig verschuldigd bedrag niet volledig vereffend is.

7. Leveringen worden uitgevoerd met trekker oplegger combinatie. De materialen worden enkel gelost op bereikbare plaatsen, de chauffeur heeft hierover altijd het laatste woord. Indien de gevraagde leverplaats niet bereikbaar is wordt er gelost op de dichtst mogelijke plaats. Als dit niet mogelijk is en we dienen terug te komen met een kleine vrachtwagen zal dit gebeuren aan een tarief van € 72/uur (vertrek Vlimmeren tot aankomst Vlimmeren).

8. De aanvaarding en/of betaling van de factuur sluit alle verdere klachten uit betreffende de conformiteit en de zichtbare gebreken der levering. Alle klachten betreffende verborgen gebreken moeten binnen de maand na ontvangst der goederen schriftelijk en nauwkeurig gespecificeerd toegestuurd worden aan de maatschappelijke zetel van de onderneming. Mondelinge onnauwkeurige of laattijdige klachten worden na het verstrijken van deze termijn niet meer aanvaard. In geval verborgen gebreken aan het licht komen en binnen de maand schriftelijk meegedeeld zijn, is de onderneming alleen gehouden tot vervanging of vergoeding van de geleverde materialen, met uitzondering van elke andere schadevergoeding.

9. Retourgoederen worden met een minderwaarde van 30% op de aankoopwaarde gecrediteerd. Waarborgpalletten worden volledig terugbetaald indien deze in goede staat en binnen de 3 maanden na factuurdatum worden teruggebracht op onze hoofdzetel te Antwerpseweg 228, 2340 Vlimmeren.

10. Behoudens andersluidende vermeldingen zijn onze facturen contant betaalbaar op de zetel van de onderneming. De betalingen van een factuur of handelspapier op de vervaldag maakt het verschuldigde bedrag of alle andere, zelfs niet-vervallen facturen of handelspapieren van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling invorderbaar. De facturen die niet voldaan worden op hun vervaldag zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een interest van 12% per jaar. Ingeval van verzending van één of meerdere aanmaningen zal een administratieve tussenkomst verschuldigd zijn van € 60,00 per brief.

11. Indien de factuur niet contant werd betaald, zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding, zal verhoogd worden met 10%, dit bij toepassing van artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek. Deze vergoeding is forfaitair en kan, bij afwijking van art. 1231 van het Burgerlijk Wetboek, niet gewijzigd worden, zelfs wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn. De verschuldigde vergoeding zal in geen geval minder dan € 60,00 bedragen.

12. Ingeval de onderneming tot gerechtelijke procedure dient over te gaan zijn alle gerechtskosten ten laste van de cliënt.

13. Ingeval van vertraging van betaling is de onderneming er toe gerechtigd de uitvoeringen van de lopende bestellingen of alle andere verplichtingen tegenover de cliënt op te schorten of te annuleren. De kosten voor het uitgeven van handelspapier of het verlenen van termijn of uitstel zijn eveneens ten laste van de cliënt.

14. Ingeval van geschillen zijn uitsluitend het Vredegerecht van het Kanton of de Rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van de onderneming bevoegd om uitspraken te doen. Enkel de Belgische wetgeving is van toepassing.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke drukfouten.